Cross Border

Railway cross border service

ICD Yen Vien is the central hub of Vietnam railway connecting directly to China railway. We can provide direct railway service from Vietnam to China and Europe/Russia.

Connecting China railway terminal: Guangzhou, Zhengzhou, Chongqing, Chengdu, Nanning, Qinzhou etc.

Connecting countries with railway Vietnam-China: Kazakhstan, Germany, Holland, Russia, Poland etc.

1. Guangzhou - Đồng Đăng - Yen Vien 1200km T/T 3Days

2. Nanning - Đồng Đăng - Yen Vien 400km T/T 2Days

3. Pingxiang - Đồng Đăng - Yen Vien 180km T/T 1Days

4. Yen Vien (Hanoi) - Kim Lien (Danang) - Song Than (Binh Duong)