Xuyên Á

Dịch Vụ Đường Sắt Xuyên Biên Giới

ICD Yên Viên là trung tâm đường sắt chính kết nối với đường sắt Trung Quốc và kết nối đến các tuyến châu Âu với thời gian nhanh hơn 30% so với đường biển và giá cả hợp lý.

Các ga kết nối: Guangzhou, Zhengzhou, Chongqing, Chengdu, Nanning, Qinzhou etc.

Các quốc gia kết nối: Kazakhstan, Germany, Holland, Russia, Poland etc.

Thời gian kết nối với đường sắt Việt Nam:

1. Guangzhou - Đồng Đăng - Yen Vien: 1200km T/T 3Days
2. Nanning - Đồng Đăng - Yen Vien: 400km T/T 2Days
3. Pingxiang - Đồng Đăng - Yen Vien: 180km T/T 1Days
4. Yen Vien (Hanoi) - Kim Lien (Danang) - Song Than (Binh Duong)