Container Lạnh

Dịch Vụ Vận Chuyển Container Lạnh

Dịch vụ kết hợp vận chuyển đường sắt kết hợp giữa ga Sóng Thần - ga Phan Thiết và ga Yên Viên bằng tàu nhanh 42-56 tiếng. Cung cấp các dịch vụ container lạnh như PTI, cung cấp plug cắm điện chạy hàng lạnh và dịch vụ trucking container hàng lạnh.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng lạnh từ miền Tây - Phan Thiết đến Yên Viên và kết nối với đường sắt Trung Quốc. Kết hợp giữa dịch vụ intermodel: trucking và đường sắt.